Hạn chót nộp một số biểu mẫu

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 27/12/2013 - 39353 lượt xem.

Ngày 31/12/2013 là HẠN CHÓT nộp một số mẫu sau, WEBKETOAN nhắc các bạn kế toán lưu ý:

– Nộp mẫu 06/GTGT chọn phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp hay khấu trừ.
Tải mẫu và hướng dẫn làm theo link: http://www.webketoan.vn/forum/threads/1631412-Chia-se-cach-thuc-hien-mau-06-GTGT-Thong-bao-ap-dung-phuong-phap-tinh-thue-GTGT-ap-dung-cho-nam-2014

– Nộp mẫu 08/GTGT để đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế:
Tải mẫu và hướng dẫn làm theo link:
http://www.webketoan.vn/forum/threads/1701723-LUU-Y-31-12-2013-la-han-chot-de-nop-thong-bao-tai-khoan-ngan-hang-mo-cho-cty-ke-ca-cac-tai-khoan-mo-theo-tung-lan-giai-chi

– Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho năm 2013: (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) đăng ký trước 31/12/2013 sẻ được giảm trừ từ thời điểm phát sinh năm 2013. VD: có em bé sinh 09/2013 thì đăng ký trước 31/12/2013 sẻ được giảm trừ từ 09/2013. Nếu 01/01/2014 đăng ký thì không được giảm năm 2013.
Tải mẫu và hướng dẫn làm theo link:
http://www.webketoan.vn/forum/threads/57902-Ke-khai-mau-16-DK-TNCN

Diễn đàn Webketoan