Hỏi và Đáp về thuế – Tổng cục thuế – Kỳ 2

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 07/11/2016 - 7945 lượt xem.

I. Hóa đơn

Tháng 6 công ty tôi có mua một số vật tư để phục vụ sản xuất kinh doanh, đã nhận hoá đơn của bên bán, nhưng do sơ suất trong việc bàn giao chứng từ đã làm thất lạc 01 hoá đơn đầu vào. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế và tính vào chi phí số tiền trên hoá đơn đã mất?

 

            Hóa đơn đầu vào mất, khai thuế và khấu trừ như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, điều 24, Thông tư số 17 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp khi bán hàng hóa người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập, thì hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng đã kê khai, nộp thuế trong tháng nào và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao đó kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn.

II. Thuế TNCN

Câu hỏi 1: Tôi bị mắc bệnh ung thư nặng, được công ty hỗ trợ một khoản tiền để khám chữa bệnh. Xin hỏi khoản tiền này có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:

Không tính Thuế TNCN đối với khoản chi trả hỗ trợ NLĐ khám chữa bệnh hiểm nghèo

Theo quy định tại, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính thì khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức hỗ trợ này là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động, sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

Câu hỏi 2:

Tháng 7 năm 2016 tôi có nhận được 1 khoản tiền tài trợ từ một Hội nghề nghiệp. Xin hỏi khoản tiền này tôi có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:Theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111 thì các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội và thực hiện nhiệm vụ theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội đó.

III. Thuế TNDN

 

Câu hỏi 1: Do một Công ty trong Tổng công ty làm ăn thua lỗ nên Tổng công ty đã có quyết định hợp nhất Công ty đó vào công ty của tôi,xin hỏi số lỗ phát sinh trước khi hợp nhất của Công ty đó được xử lý như thế nào?

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp hợp nhất phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định hợp nhất của cơ quan có thẩm quyền.Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Câu hỏi 2: Tháng 5/2016, Công ty tôi vừa khánh thành một phòng đọc sách và 01 sân đánh cầu lông với tổng giá trị quyết toán là 120 triệu đồng nhằm phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Xin hỏi Công ty tôi có được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ của hai công trình này khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời:

Thư viện đọc sách cho người lao động được tính vào chi phí hợp lí

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không được tính vào chi phí được trừ. Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao… đủ điều kiện là tài sản cố định, được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Câu hỏi 3: Tháng 9/2016 Công ty tôi có chi một khoản tiền tài trợ cho Trung tâm y tế của xã để mua dụng cụ y tế cho Trung tâm. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ cho y tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh…

Căn cứ vào quy định trên, khoản chi tài trợ cho Trung tâm y tế xã để mua dụng cụ y tế thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trên cơ sở phải có đầy đủ hồ sơ tài trợ theo quy định.

IV. Thuế GTGT

Câu hỏi 1: Tháng 4/2016 Công ty tôi ở Nghệ An có ký hợp đồng với 1 Công ty của Lào để thi công, xây dựng nhà máy sản xuất muối tại Lào. Xin hỏi giá trị hợp đồng này của Công ty tôi có được hưởng thuế suất 0% theo quy định của Luật thuế GTGT không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì thuế suất 0% được áp dụng đối dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan. Đồng thời tại khoản 2 Điều 9 cũng quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu là phải có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì trường hợp của bạn có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình tại nước Lào, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định nêu trên thì toàn bộ giá trị công trình theo Hợp đồng của bạn sẽ được hưởng thuế suất 0%.

Câu hỏi 2: Tháng 6/2016, Công ty tôi có nhận được 1 khoản tiền bồi thường về tài sản trên đất do bị thu hồi đất để làm đường đi theo quyết định của UBND huyện. Xin hỏi khoản tiền bồi thường này có phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng không?

Trả lời:

Khoản tiền bồi thường về đất khi bị thu hồi theo quyết định nhà nước không phải kê khai thuế GTGT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.
Như vậy, theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì khoản tiền bồi thường tài sản trên đất mà công ty bạn nhận được do bị thu hồi đất theo quyết định của UBND huyện thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

 

V. Thủ tục thuế

 

Câu hỏi 1: Công ty tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng do quá trình di chuyển địa điểm công ty nên đã bị thất lạc. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế ?

Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, khi người nộp thuế bị mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì được cơ quan thuế cấp lại. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và sẽ được cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế.

Câu hỏi 2: Để thuận tiện cho việc kinh doanh, Công ty tôi đã làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác. Xin hỏi công ty tôi có phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến không?

Trả lời:Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, trường hợp Người nộp thuế đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Nguồn: Chuyên mục Hỏi đáp về thuế của Trang Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan