Hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 19/10/2017 - 4458 lượt xem.

Ngày 22/09/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Thông tư này hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.


Đối tượng áp dụng:

– Công ty đại chúng;
– Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông;
– Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;
– Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty đại chúng.

Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017.

Tải thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan