Hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế của chi nhánh chấm dứt hoạt động

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 16/08/2017 - 5066 lượt xem.

Ngày 09/08/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3541/TCT-KK hướng dẫn như sau:

– Công ty có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Về thuế GTGT: Số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của Chi nhánh tính đến thời điểm Chi nhánh chấm dứt hoạt động, Công ty được đề nghị chuyển số thuế còn được khấu trừ của Chi nhánh về cho Công ty để tiếp tục theo dõi khấu trừ.

– Về thuế TNDN:

Trường hợp chi nhánh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính, nếu phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì Công ty có trách nhiệm phân bổ số thuế phải nộp tương ứng phần phát sinh tại Chi nhánh để nộp phân bổ tại nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Trường hợp chi nhánh là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì chi nhánh thực hiện kê khai quyết toán Thuế TNDN tại nơi Chi nhánh đặt trụ sở (cơ quan quản lý thuế chi nhánh).

Trường hợp chi nhánh có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Luật số 31/2013/QH13
– Khoản 1 Điều 44; Khoản 6 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Diễn đàn Webketoan