Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 19/05/2016 - 5645 lượt xem.

• Giá tính thuế:
Là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
* Căn cứ: Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC

• Lập hóa đơn:
Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa , dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo pháp luật về thuế GTGT

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
* Căn cứ: Khoản 3, Khoản 9, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Như vậy:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)
(Khoản 7, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC)

– Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ hàng khuyến mại, quảng cáo,..

– Đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi trả thay lương cho người lao động thì hóa đơn lập như bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Nguồn tham khảo: Công văn 4470/TCT-CS, ngày 28/10/2015

Diễn đàn Webketoan