Một số công cụ giúp tính Thuế TNCN phải nộp nhanh chóng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/02/2018 - 23209 lượt xem.

1.  Tính lương Gross sang Net và ngược lại

Link: http://tinhluong.vansu.vn/

2. Add-in tính thuế TNCN

Link:  http://www.mediafire.com/file/v1wajm07qrl2vmr/Add-in+tinh+thue+TNCN+2013+tu+1-7-2013.rar

Nhớ cài đặt trước khi sử dụng, xem hướng dẫn:

Hướng dẫn sử dụng công thức tự động tính thuế thu nhập cá nhân
(Luật thuế TNCN 2007 áp dụng từ năm 2009, sửa đổi 2012 áp dụng từ 1/7/2013)

1. File Add-In dùng cho Excel: TNCN.XLA
2. Các công thức trong TNCN.XLA
2.1. Công thức tính thuế TNCN đã trừ các khoản giảm trừ gia cảnh
2.2. Công thức tính thuế TNCN trước khi trừ các khoản giảm trừ gia cảnh
2.3. Công thức quy đổi từ thu nhập net sau thuế TNCN sang thu nhập trước khi trừ thuế TNCN

3. Cách cài đặt

3.1. Copy file TNCN.XLA vào thư mục
C:\Documents and Settings\tên người dùng\Application Data\Microsoft\AddIns trong đó “tên người dùng” là tên người sử dụng Windows

3.2. Sau khi hởi động Excel, chọn Tools, chọn Add-Ins… Khi cửa sổ Add-Ins hiện ra nhấn Browse, cửa sổ browse hiện ra sẽ có file TNCN.XLA. Chọn (click) vào file TNCN.XLA để chọn, nhấn OK trở về cửa sổ Add-Ins, click chọn file TNCN, nhấn OK để thoát về Excel.

Ghi chú: Có thể copy file TNCN.XLA vào một thư mục bất kỳ rồi khi browse thì chỉ đường dẫn đến vị trí của file TNCN.XLA

4. Cách sử dụng công thức

4.1. Công thức tính thuế TNCN đã trừ các khoản giảm trừ gia cảnh

pit(tn) trong đó tn = thu nhập chịu thuế TNCN sau khi đã trừ gia cảnh.
Ví dụ: Thu nhập sau khi đã giảm trừ gia cảnh cho cá nhân và những người phụ thuộc là 11.000.000 đ thì pit(11000000) = 900.000.
Nếu trong ô A1 là số 11.000.000 thì pit(A1) = 900.000

4.2. Công thức tính thuế TNCN trước khi trừ các khoản giảm trừ gia cảnh trước 1/7/2013

pitpt(income;pt) trong đó income là thu nhập trước khi giảm trừ gia cảnh cho cá nhân và pt là số người phụ thuộc. Công thức sẽ tự động trừ gia cảnh 4.000.000 đ cho cá nhân và 1.600.000 đ cho mỗi người phụ thuộc rồi tính thuế TNCN.

Ví dụ: Thu nhập thu nhập trước khi giảm trừ gia cảnh là 16.600.000 đ và có 1 người phụ thuộc thì pitpt(16600000;1) = 900.000. Nếu có 2 người phụ thuộc thì pitpt(16600000;2) = 690.000

Nếu trong ô A1 là 16.600.000 và trong ô B1 là số 2 thì pitpt(A1;B1) = 690.000

4.3. Công thức tính thuế TNCN trước khi trừ các khoản giảm trừ gia cảnh từ 1/7/2013

pit13pt(income;pt) trong đó income là thu nhập trước khi giảm trừ gia cảnh cho cá nhân và pt là số người phụ thuộc. Công thức sẽ tự động trừ gia cảnh 9.000.000 đ cho cá nhân và 3.600.000 đ cho mỗi người phụ thuộc rồi tính thuế TNCN.

4.4. Công thức quy đổi từ thu nhập net sau thuế TNCN sang thu nhập trước khi trừ thuế TNCN

net2gr(net) trong đó net là số tiền thu nhập net sau khi đã trừ thuế TNCN
Nếu thu nhập sau khi trừ thế TNCN là 10.000.000 đ thì số tiền thu nhập chịu thuế TNCN trước khi trừ thuế TNCN là net2gr(10000000) = 10.882.353
Ghi chú: Tất cả các số sau khi tính toán đã được tự động làm tròn đến hàng đơn vị (đồng VN)

3. Tính nhanh thuế TNCN cho người độc thân

Link:  https://thukyluat.vn/thue-tncn.html

Nguồn tham khảo: Bài viết của Mod Phan Tuấn Nam.

Diễn đàn Webketoan