Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2013

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 03/03/2014 - 31052 lượt xem.

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI HẠN PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

1.Tổ chức chi trả thu nhập:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không khấu trừ thuế, có trách nhiệm kê khai quyết toán và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

– Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Cá nhân cư trú có thu nhập:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý xổ số nếu:

                    + Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;

                    + Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng làm việc phải thực hiện quyết toán trước khi xuất cảnh.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế.

3.Thi hn nộp hồ sơ quyết toán:

– Chậm nhất là ngày 31/03/2014.

– Trường hợp Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo Luật Doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

2. Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

3. Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế TNCN tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

GIẢM TRỪ GIA CẢNH (GTGC)

1. Giảm trừ cho bản thân:

– Năm 2013 mức GTGC cho bản thân là 78 triệu đồng/năm.Trong năm nếu cá nhân cư trú chưa tính GTGC cho bản thân hoặc tính chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng;

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì được tính GTGC cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

2. Giảm trừ cho người phụ thuộc: 1,6 triệu đồng/tháng (đến 30/6/2013) và 3,6 triệu đồng/tháng (từ 01/7/2013)

XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ TNCN

Việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập có thuế và các khoản giảm trừ được thực hiện như sau:

Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2013: Theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Tài chính số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính.

Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013: Theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ tài chính số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013, công văn số 8817/BTC-TCT ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính.

( Trích theo bài viết  hướng dẫn Quyết Toán Thuế  TNCN từ Website Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)

Tải file về tại: http://www.webketoan.vn/forum/threads/2132597-Mot-so-luu-y-khi-quyet-toan-thue-TNCN-nam-2013#post3302965

Diễn đàn Webketoan