Thông tư 128/2014/TT-BTC Giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 01/10/2014 - 10795 lượt xem.

Ngày 05/09/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu.

Theo Thông tư này:

Đối tượng được giảm thuế TNCN là cá nhân cư trú và không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể như sau:

+ Cá nhân kí hợp đồng lao động với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước tại Khu kinh tếthực tế làm việc tại Khu kinh tế.

+ Cá nhân kí hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh  tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

+ Cá nhân kí hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế ký kết với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước tại Khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại Khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.

+ Cá nhân kí hợp đồng lao động với tổ chức tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu xử lý chất thải độc hại đặt ngoài khu kinh tế.

Resize-of-123456-356b7

Cách xác định số thuế được giảm được tính như  sau:

Đối với cá nhân cư trú:

Trường hợp cá nhân cư trú chỉ có thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế

  • Số thuế tạm nộp được giảm là:  (Thuế TNCN phải khấu trừ hoặc tam nộp ( tháng, quý hoặc từng lần phát sinh)) x 50 %
  • Số thuế phải nộp được giảm là:  (Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế ) x 50%


Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (nêu trên) là số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh ở ngoài Khu kinh tế:

  • Số thuế tạm nộp được giảm: = (Thuế TNCN phải khấu trừ hoặc tam nộp ( tháng, quý hoặc từng lần phát sinh ) tương ứng với thu  nhập chịu thuế tại Khu kinh tế ) x 50%
  • Số thuế phải nộp được giảm: = (Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm) x ( Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế/ Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế) x 50% 

Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương, từ kinh doanh phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân không cư trú: 

  • Thuế TNCN được giảm được tính như sau:

 (Tổng thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế)  x  (Thuế suất thuế TNCN áp dụng cho cá nhân không cư trú)  x  50%

Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2014 và thay thế Thông tư  176/2009/TT-BTC.

Xem toàn bộ Thông tư và download về tại http://4wkt.net/f/6x9gk5buvw7c0yu.rar 

Diễn đàn Webketoan