Thông tư hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 02/08/2016 - 7601 lượt xem.

Ngày 28/06/2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

Theo đó, có một số điểm tiêu biểu sau:
– Quỹ có thể tổ chức dưới một trong hai hình thức như sau:
+ Thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.
+ Không thành lập tổ chức Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động.
– Khi doanh nghiệp thành lập Quỹ theo một trong hai hình thức quy định trên thì doanh nghiệp gửi Quyết định thành lập Quỹ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ.

Doanh nghiệp gửi Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cùng thời điểm nộp báo cáo trích, sử dụng Quỹ trong kỳ trích lập đầu tiên.
– Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ (trừ doanh nghiệp nhà nước).
– Cho phép doanh nghiệp được điều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ xuống Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên và ngược lại.

Việc điều chuyển và tỷ lệ điều chuyển nguồn giữa các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ với các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các công ty con, doanh nghiệp thành viên và ngược lại do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) quyết định trên cơ sở tỷ lệ trích Quỹ, nhu cầu đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ tại các công ty con, doanh nghiệp thành viên và nhu cầu, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của toàn hệ thống.

Việc điều chuyển Quỹ quy định tại Khoản này chỉ áp dụng đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn.

Việc điều chuyển Quỹ không áp dụng đối với các trường hợp sau:
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài;
+ Công ty mẹ ở Việt Nam điều chuyển cho công ty con ở nước ngoài.

– Nội dung chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:
+ Chi lương và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định;
+ Chi phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm;
+ Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);
+ Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ;
+ Chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của Quỹ;
+ Chi cho các hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
+ Chi phí thuê chuyên gia đánh giá cho Hội đồng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
+ Chi các khoản công tác phí phát sinh đi làm các nhiệm vụ của Quỹ;
+ Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ và tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

  • Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC
  • Thông tư số 15/2011/TT-BTC
  • Thông tư số 105/2012/TT-BTC
  • Điều 10, Thông tư số 78/2014/TT-BTC
  • Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đối với các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ và trích lập quỹ theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các nội dung chi và việc quản lý Quỹ được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Download thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan