Tổng hợp văn bản về hóa đơn, chứng từ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 29/09/2016 - 14057 lượt xem.

Nhằm giúp độc giả có thể dễ dàng tra cứu văn bản nay WKT tiến hành tổng hợp văn bản về hóa đơn, chứng từ.

Bài viết sẽ update khi có văn bản mới.

I. Nghị định, thông tư hiện hành

1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Trích yếu: Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn.

Ngày ban hành: 14/05/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 17/01/2014

Ngày hiệu lực: 01/03/2014

3. Thông tư 37/2010/TT-BTC

Trích yếu: Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính

Ngày ban hành: 18/03/2010

Ngày hiệu lực: 02/05/2010

4. Thông tư 39/2014/TT-BTC

Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 01/06/2014

5. Thông tư 119/2014/TT-BTC

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và một số thông tư khác

Ngày ban hành: 25/08/2014

Ngày hiệu lực: 01/09/2014

6. Thông tư 26/2015/TT-BTC

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC và hướng dẫn về thuế GTGT

Ngày ban hành: 27/02/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

7. Thông tư 32/2011/TT-BTC

Trích yếu: Hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Ngày ban hành: 14/03/2011

Ngày hiệu lực: 01/05/2011

II. Xử lý vi phạm hành chính

1. Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Trích yếu: Quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Ngày ban hành: 24/09/2013

Ngày hiệu lực: 09/11/2013

2. Nghị định 49/2016/NĐ-CP

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành: 27/05/2016

Ngày hiệu lực: 01/08/2016

3. Thông tư 166/2013/TT-BTC

Trích yếu: Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày ban hành: 15/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

4. Thông tư 10/2014/TT-BTC

Trích yếu: Hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP .

Ngày ban hành: 17/01/2014

Ngày hiệu lực: 02/03/2014

 

Diễn đàn Webketoan