Giải đáp một số vướng mắc về hạch toán chi phí

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 30/06/2017 - 6788 lượt xem.

Ngày 07/06/2017, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Công văn 38267/CT-TTHT, công văn này hướng dẫn các trường hợp thường gặp trong quá trình hạch toán chi phí tại Doanh nghiệp như chi phí điện thoại, chi phí cải tạo, sữa chữa văn phòng, ….

Cụ thể như sau:

– Về chi phí phát sinh trong giai đoạn chuyển chủ đầu tư:

Trường hợp doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi chủ đầu tư có phát sinh chi phí thuê tư vấn luật làm thủ tục chuyển đổi nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Về chi phí tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khoán chi tiền điện thoại cho người lao động hàng tháng theo đúng quy định tại một trong các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng lao động

+ Thỏa ước lao động tập thể

+ Quy chế tài chính của công ty nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định

thì hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và xác định là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp, doanh nghiệp chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Về chi phí cải tạo, sữa chữa văn phòng:

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí cải tạo, sữa chữa văn phòng (văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong hợp đồng thuê thì bên đi thuê có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí cải tạo, sữa chữa lại văn phòng này được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

Về chi phí mua điện thoại: trường hợp Công ty mua điện thoại di động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu thỏa mãn cả 03 (ba) tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC và đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được trích khấu hao TSCĐ để tính vào chi phí được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế TNDN và không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Căn cứ:

Diễn đàn Webketoan